Fizik Skeduluar
Montenegro Kosovo North Macedonia Greece 32 114 MW 218 56 MW 197 178 MW
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 122 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 79 MW
Frekuenca Aktuale : 50.051 Hz
A.C.E: -7 MW
Prodhimi Total: 1304 MW
Ngarkesa Totale: 1222 MW
Kosova 218 MW
Skeduluar 56 MW
Mali i Zi 32 MW
Skeduluar -114 MW
Greqia -197 MW
Skeduluar 178 MW
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 122 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 79 MW
Frekuenca Aktuale : 50.051 Hz
A.C.E: -7 MW
Prodhimi Total: 1304 MW
Ngarkesa Totale: 1222 MW
Kosova 218 MW
Skeduluar 56 MW
Mali i Zi 32 MW
Skeduluar -114 MW
Greqia -197 MW
Skeduluar 178 MW