Fizik Skeduluar
Montenegro Kosovo North Macedonia Greece 145 95 MW 219 88 MW 213 163 MW
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 139 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 188 MW
Frekuenca Aktuale : 50.049 Hz
A.C.E: 26 MW
Prodhimi Total: 1395 MW
Ngarkesa Totale: 1185 MW
Kosova 219 MW
Skeduluar 88 MW
Mali i Zi 145 MW
Skeduluar -95 MW
Greqia -213 MW
Skeduluar 163 MW
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 139 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 188 MW
Frekuenca Aktuale : 50.049 Hz
A.C.E: 26 MW
Prodhimi Total: 1395 MW
Ngarkesa Totale: 1185 MW
Kosova 219 MW
Skeduluar 88 MW
Mali i Zi 145 MW
Skeduluar -95 MW
Greqia -213 MW
Skeduluar 163 MW